Mededelingen 

De medezeggenschapsraad heeft op 16 januari jl. weer een vergadering gehad. Tijdens deze vergadering is een aantal zaken besproken. In dit artikel nemen wij u in vogelvlucht mee zodat u er een goed beeld bij krijgt.  De vergadering werd door de voorzitter (Arjan) geopend met gebed en het lezen van Markus 10:13-16 en hier werd kort over gemediteerd. De vraag die centraal stond: Brengen wij onze kinderen (thuis en op school) bij de Heere Jezus of zijn wij goed in het verhinderen? Er kunnen hindernissen zijn die, bewust of onbewust, ervoor zorgen dat er te weinig gedaan wordt aan of met de onsterfelijke zielen van de kinderen. We hebben als opvoeders een grote verantwoordelijkheid!

Cees Bakker was namens de directie aanwezig. Hij memoreerde een aantal lopende zaken in school (ziekte, zwangerschapsverlof) onder het personeel en benoemde dat het bijzonder was dat er tot nu toe relatief weinig griep onder de leerkrachten was, ondanks de heersende epidemie. Hij lichtte verder het Schoolplan 2023-2027 toe. In dit vierjarenplan wordt het beleid en toekomstvisie van de school toegelicht. Aan de MR de vraag om dit kritisch door te nemen en waar nodig te komen met vragen / opmerkingen.

In de maand januari zijn drie ingekomen mails van ouders naar de MR verzonden. Daar zijn we erg blij mee, dit betekent dat u ons weet te vinden. Besloten is om deze input van ouders integraal door te sturen naar de directie en hen te vragen om hierop te reageren. 

Verhoging vrijwillige ouderbijdrage:
Zoals u wellicht heeft gemerkt is de vrijwillige bijdrage €5 per kind omhooggegaan. Voor deze verhoging heeft de directie goedkeuring gevraagd aan de oudergeleding van de MR. Omdat het om een relatief kleine wijziging gaat en de bijdrage in principe vrijwillig is, is de MR van mening dat dit geen onoverkomelijk bezwaar is. Daarom is hier groen licht voor gegeven.

Het afgelopen kalenderjaar heeft de MR geprobeerd om meer ''reclame'' te maken. Zo hebben we aan de meeste nieuwsbrieven een bijdrage geleverd d.m.v. een artikel en stonden we tijdens de ouderavonden in september met een stand om met de ouders in gesprek te gaan. We hopen dat u dit heeft kunnen waarderen. Het is onze bedoeling om op deze manier verder te gaan en u te blijven informeren en betrekken in allerlei onderwerpen die u aangaan.

Heeft u nog vragen of wilt u ons spreken? Mail ons via mrteuge@ebenhaezerschool.eu Of spreek ons aan in of buiten de school.